Kommunens köp av åkermark i Ahla för 35 miljoner kronor försvaras i ett yttrande till Förvaltningsrätten. Laholms kommun anser att överklagandet från tre politiker i partiet Medborgerlig Samling saknar rättslig grund.

Kommunens köp av åkermark i Ahla för 35 miljoner kronor försvaras i ett yttrande till Förvaltningsrätten. Laholms kommun anser att överklagandet från tre politiker i partiet Medborgerlig Samling saknar rättslig grund.

Kommunen yrkar på att överklagande av markköp i Ahla avslås

Anser att MED-politikernas argument inte håller för rättslig prövning

AHLA. Laholms kommun har i en inlaga till Förvaltningsrätten yttrat sig om det överklagande som tre MED-politiker lämnat in angående kommunens 35-miljoners köp av mark i Ahla. MED-politikerna hävdar att beslutet strider mot kommunallagen men det håller inte kommunens jurist med om.

Av
Rickard Gustafsson

Den 16 april berättade MED-politikern Karl-Fredrik Klinker i Laholms Tidning att han och partikollegorna Martin Lönnstam och Kristian Einarsen överklagat kommunens markköp av 178 hektar åkermark i Ahla av lantbrukaren Emil Sällvik.

De anser att kommunfullmäktiges beslut från mars är olagligt och hänvisar till kommunallagens 11:e kapitel och hävdar att det strider mot god hushållning av ekonomiska medel i den ansträngda ekonomiska situation som Laholms kommun befinner sig i.

Klinker berättade samtidigt att han inte var totalt emot markförvärvet, men anser att bara tio procent av det tänkta markköpet är berättigat.

– De tio procenten står jag bakom eftersom det ingår i översiktsplanen, men för de resterande 90 procenten av fastigheten finns inga konkreta planer och jag ser det som bortkastade pengar som inte gagnar medborgarna, sa Karl-Fredrik Klinker i LT den 16 april.

Laholms kommun har efter överklagandet haft tre veckor på sig att komma in med ett yttrande till Förvaltningsrätten och i det skriver kommunjuristen Kajsa Aldstedt att det inte finns någon laglig grund att rättsligt pröva markköpet – åtminstone inte enligt kapitlet om ”god hushållning”.

Juristen anser att det istället borde prövas i enlighet med kommunallagens 2:a kapitel ”enligt bestämmelserna om den kommunala kompetensen”.

Men inte heller där har MED-politikerna något att hämta, menar juristen, och skriver att det aktuella ärendet inte faller under rättslig prövning då köpesumman för marken i Ahla är marknadsmässig och dessutom är en investering för kommunen.

Laholms kommun avslutar yttrandet med att påpeka att fullmäktiges beslut är ett steg i kommunens politik för framtida expansion i form av nya byggplaner i Ahla, även efter 2030. Byn har en skola, utbyggt kommunalt VA samt separerad gång- och cykelväg till Laholms stad och köpet medger också en möjlighet att expandera skolan i Ahla om behovet skulle uppstå.

Publicerad 15 May 2019 11:46