Snart ska det bli lättare att söka om ekonomisk hjälp från kommunen.

Snart ska det bli lättare att söka om ekonomisk hjälp från kommunen. Foto: Felix Alnemark

Laholm slutar kontrollera den som söker försörjningsstöd när ansökningar digitaliseras

Handläggarna slutar begära in underlag på hur klienterna använder sina pengar

LAHOLM.

Med en digitalisering av ekonomiskt bistånd ska positiva effekter uppnås. För handläggarna räknar man med att resurser frigörs medan det för den som söker hjälp ska det gå fortare att få beslut om pengar. Snart kan det vara slut med att begära in underlag för de sökandes utgifter – för en ökad tillit att klienterna lämnas sanningsenliga uppgifter.

Laholm förbereder nu för att eventuellt gå över till en digital ansökningsprocess för den som behöver hjälp ekonomiskt. Den digitala ansökan ska gå direkt till socialsekreterare för myndighetsutövning. Övergången från pappersansökan till digital ansökan medför ett förändrat arbetssätt för socialsekreterarna.

Tidigare kontrollerades alla handlingar noggrant och socialsekreterarna begärde in underlag på i stort sätt alla utgifter. Men med det nya sättet att söka ska medborgarna kunna uppge belopp som inte automatiskt behöver verifieras med underlag. Det medför färre kontroller och "en ökad tillit för att klienten lämnar sanningsenliga uppgifter".

I stället ska stickprovskontroller göras på tio procent av ärendena varje månad. Nya ärenden och ärenden som avviker från det roboten ska programmeras att besluta om ska sorteras bort och handläggas manuellt av en socialsekreterare.

En digitalisering av stödet ses som ett måste för att möta effektiviseringskraven och möjliggöra ett arbete närmare klienterna med ökad tillgänglighet för den som söker hjälp, enligt Laholms kommun. Socialsekreterarna ska lämna monotona och repetativa arbetsuppgifter som istället automatiseras.

Med mer digitala arbetssätt ska tid frigöras från administration. Det ska göra handläggarna kan arbeta med att få fler personer i arbete mot egen försörjning.

Socialtjänsten kommer också ha "Mina sidor" på nätet där den som söker kan logga in för att ta del av sina uppgifter. Biståndssökande ska kunna ansöka digitalt genom att klienten loggar in på kommunens hemsida och legitimerar sig med e-legitimation.

Lokaltidningen har sökt den ansvarige kvalitetsutvecklaren.

Förväntade nyttoeffekter

Förväntade effekter för kommunen är:

Frigör resurser för verksamheten

Fokus på planering mot arbetsmarknaden och snabbaste vägen mot egen självförsörjning.

Förenklad myndighetsutövning och minskad administration.

Frigöra tid för medarbetare att fokusera på det mänskliga mötet

Förväntade effekter för biståndsmottagare är:

Nå arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Ökad tillgänglighet till socialtjänsten.

Medför kortare tid från ansökan till beslut.

Den sökande kan få mer insyn i sitt ärende genom att följa sitt ärende på ”Mina sidor”.

Publicerad 20 April 2019 06:00