Foto: Adobestock

"Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former"

INSÄNT. Strandmiljö Laholm vill tydliggöra de mål vi arbetat med sedan starten 2008.

Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.

Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.

Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.

Biltrafik och parkering ska minimeras.

Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.

Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.

Visa och framhäva strandens naturliga värden.

Regler och lagar som gäller stranden följs.

Många hävdar att vi inte vill tillåta funktionshindrade att ta sig ned till havet. Det är helt fel. Självklart ska alla grupper oavsett funktionsvariation kunna ta sig ända ner till havet. Likaså ska det vara möjligt att köra ned för att lägga i båten, för kitesurfare och fiskare att köra ned sin utrustning samt för strandvärdar och räddningsfordon att ta sig fram. Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former. Bl a bör kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Laholm tillfrågas hur de vill i ordnade former organisera tillgängligheten till stranden för alla sina medlemsorganisationer.

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats.

Under årens lopp har Strandmiljö Laholm fört fram hur successiva förändringar hade kunnat göras för att lösa problematiken med motorfordonstrafik och parkering på stranden. Inga åtgärder har vidtagits för en förändring mot ett mer hållbart utnyttjande av stranden. Regleringen av trafiken och parkeringen på stranden är i stort densamma som 1980, men med den skillnaden att antalet personbilar, husbilar och husvagnar är väsentligt fler. Tillsynen att gällande lagar och förordningar följs är nu liksom då i det närmaste obefintlig. Därför tvingades Strandmiljö Laholm, mot vår vilja, att gå den juridiska vägen och begära att strandtrafikens förenlighet med gällande lagar och förordningar prövades av domstol. Något föreningen fortsättningsvis självklart vill undvika.

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats. Våra exkursioner som varit uppskattade, speciellt för barnen, har varit ett sätt att visa upp det rika djur- och växtliv, som finns vid stranden. Framför allt vill vi åstadkomma en bra miljö för både barn och vuxna en miljö för lek, bollspel, yoga, cykling, sandslottsbyggen, solbad och picknick. Dvs för människors behov och inte som nu på mycket stora delar av stranden nästan enbart för motorfordonens behov. Ge möjlighet att fritt kunna röra sig på stranden alla tider på dygnet och året utan risk att bli påkörd/påbackad. FNs barnkonventionen, som Sverige ansluter sig till 2020, kommer att tydliggöra dessa krav.

Strandmiljö Laholm

Publicerad 02 October 2019 13:38