Vid Skönhults bro omges Smedjeån av öppna gräs- och örtrika mader.

Vid Skönhults bro omges Smedjeån av öppna gräs- och örtrika mader. Foto: Länsstyrelsen i Halland

Nytt naturreservat bildat i Laholms kommun

33 hektar utmed Smedjeån ska skyddas

HISHULT. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om att bilda ett nytt naturreservat utanför Hishult inom ett 33 hektar stort område utmed Smedjeån. Beslutet fattades i förra veckan med syftet att skydda bland annat svämlövskogar och ädelövsskogar där ett koppel rödlistade arter konstaterats.

Av
Rickard Gustafsson

Smedjeån är sedan länge utpekad som ett särskilt värdefullt vattendrag av Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Nu stärks skyddet i området ytterligare efter att landshövding Lena Sommestad skrivit under beslutet om att bilda ett nästan 33 hektar stort naturreservat.

Staten köpte området 2005 av Sveaskog och är beläget 500 meter nedströms om Oxhultasjöns mynning och ligger fyra kilometer västnordväst om Hishult och drygt sju kilometer från Våxtorp.

Det berörda området anses ha ett högt naturvärde och syftet med reservatet är att skydda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer i form av vattendrag, svämlövskogar och ädellövskogar samt att bevara den biologiska mångfald som är knuten till dessa miljöer.

Länsstyrelsen skriver i beslutet att det är särskilt viktigt att värna om kvillar, sträckor med strömmande vatten, svämmarker, lövskogar längs vattendraget, gamla ädellövträd, döda träd samt hotade och sällsynta arter.

Uttern är en av många rödlistade arter som finns i det nybildade naturreservatet. Dock har inget djur setts i området sedan 2015.

Uttern är en av många rödlistade arter som finns i det nybildade naturreservatet. Dock har inget djur setts i området sedan 2015. Foto: Adobe Stock

I området, skriver länsstyrelsen i sin skötselplan, finns det uppgifter om 19 rödlistade och 42 regionalt intressanta arter. Bland dessa finns bland annat de rödlistade arterna atlantsäckmossa och skirmossa som växer på flera platser längs åns stränder inom reservatet.

Även den rödlistade uttern har observerats i Smedjeåns nedre delar, och rör sig sannolikt även inom det nybildade reservatet.

I kommunens gällande översiktsplan (Framtidsplan 2030) har området strax norr om reservatet angetts som lämpligt för vindkraftsetablering och det finns i dag redan vindkraftspark i nära anslutning till reservatet.

Länsstyrelsen bedömer dock att bildandet av naturreservatet inte kommer påverka eventuell utbyggnad av ytterligare vindkraft.

Reservatet blir det 25:e i Laholms kommun.

Publicerad 03 December 2019 09:00